ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

Academic Council

 S. NO

NAME OF THE POST

NAME OF THE PERSON

DESIGNATION & ADDRESS

1

Chairman

Sri S. Niranjana Rao

Principal, VSR & NVR College, Tenali

2

University  Nominee

 

Principal of University College of Arts, Commerce & Law, ANU

3

University  Nominee

Prof. B. Re. Victor Babu

Dept of Computer Science, ANU

4

University  Nominee

Prof. V. Chandra Shekara Rao

Dept of Commerce & Business Admin, ANU

5

Member (Law)

Sri L. Rama Krishna

Advocate, Guntur

6

Member (Industry)

Sri S. Sridhar Prasad

IOL, Vijayawada

7

Member (Medical)

Dr. N. Pratap

Chairman, Health Hospitals, Tenali

8

Member (Education)

Sri M. Vidhyaranya

T.J.P.S. College, Guntur

9

Member

Smt. M. Sudha Rani

HOD, Department of English

10

Member

Smt. K.V. Padmavathi

HOD, Department of Telugu

11

Member

Sri A. Munisankara Swamy

HOD, Department of Political Science

12

Member

Sri. D. Gangaiah

HOD, Department of Economics

13

Member

Smt V. Krupa Vani

HOD, Department of Commerce

14

Member

Dr. A. Gangadhara Rao

HOD, Department of Mathematics

15

Member

Dr. K. Ankama Rao

HOD , Department of Physics

16

Member

Dr. K. Shobha Rani   

HOD, Department of Chemistry

17

Member

Dr. L. Cyril. Arun Kumar

i/c HOD, Department of Botany

18

Member

Dr. L. Cyril. Arun Kumar

HOD, Department of Zoology

19

Member

Sri. K. Dhanaraju

HOD, Department of Computer Science

20

Member

 

Sr. Lecturer, Department of Telugu

21

Member

 

Sr. Lecturer, Department of Telugu