ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

Academic Council

 

Principal

Chairman

Dr. B. SubbaRao

Members

Head English
Head Telugu
Head Mathematics
Head Physics
Head Chemistry
Head Zoology
Head Botany
Head Commerce
Head History
Head Politics
Head Economics
Head Computer Science

Smt. M. Sudha Rani
Smt. K.V. Padmavathy
Dr. A. Gangadhar Rao
Dr. K. Ankama Rao
Dr. K. Sobha Rani
Dr. L. Cyril Arun Kumar
Smt. K. Maha Laxmi
Dr. V. Krupa Vani
Sri G. Nageswara Sastry
Sri A.M.S. Swamy
Sri D. Gangaiah
Sri D. Dhana Raj

4 Members

Senior Lecturers

Dr. D. Madhu Sudan Rao
Sri P. Srrenivasa Rao
Dr. G. Venkata Lal
Dr. K. Suresh

4 Expert Governing Body Nominees

Industry
Medicine
Law
Education

Sri S. Sreedhar Prasad
Dr. N. Pratap
Sri K. Rama Krishna
Sri M. Vidyaranya

3 Nominees

University

Prof.  Noor  Basha Abdul      
Prof. B. Re. Victor Babu
Prof. V. Chandra Shekara Rao

1 member

Nominated by the Principal

Sri S. Niranjana Rao