ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


ACADEMIC CALANDER

 

Academic Calander for 2017 – 2018

16-06-17                                  : Reopening of College after summer vacation
16-06-17                                  : Commencement of class work for III and V semesters
17-06-17                                  : Orientation to the Staff Members
03-07-17                                  : Commencement of class work for I semester
03-07-17 to 05-07-17              : Orientation Course for First Degree Students
09-08-17 to 11-08-17              : I Internal Examinations for I , III and V semesters
08-09-17                                  : Last date for payment of Examination fee
11-09-17 to 13-09-17              : II Internal Examinations for I , III and V semesters
25-09-17 to 30-09-17              : Dasara Holidays
21-10-17                                  : Last instruction day for I, III an V semesters
09-10-17                                  : Semester End Exams - VI & II EM
23-10-17                                  : Semester End Examinations - V & III SEM
31-10-17                                  : Semester End Examinations - I & IV SEM
09-11-17                                  : Commencement of classes for II, IV and VI semesters
09-11-17                                  : Orientation to the Staff Members
20-12-17 to 22-12-17              : I Internal Examinations for II, IV and VI Semesters
23-12-17 to 27-12-17              : Christmas Holidays
10-01-18 to 16-01-18              : Sankranti Holidays
28-01-18                                  : Founder's day
01-02-18 to 03-02-18              : II Internal Examinations for II, IV and VI semesters
09-02-18                                  : Last date for payment of Examination fees
23-02-18                                  : Commencement of Practical Examinations
06-03-18                                  : Semester End Exams - V & III SEM
16-03-18                                  : Last instruction day for II, IV and VI semesters
17-03-18                                  : Semester End Examinations - VI & II SEM
24-03-18                                  : Semester End Examinations - IV & I SEM
31-03-18                                  : Last working day for the academic year 2017-18
15-06-18                                  : Reopening of College after summer vacation

 

Academic Calander for 2018 – 2019

04-06-18                                   :           Reopening of College after summer vacation
04-06-18                                   :           Commencement of class work for III and V semesters
05-06-18                                   :           Orientation to the Staff Members
02-07-18                                   :           Commencement of class work for I semester
03-07-18 to 05-07-18                 :           Orientation Course for First Degree Students
29-08-18 to 31-08-18                 :           I Internal Examinations for I , III and V semesters

09-09-18                                   :           Last date for payment of Examination fee

26-09-18 to 28-09-18                 :           II Internal Examinations for I , III and V semesters
15-10-18 to 20-10-18                 :           Dasara Holidays
12-10-18                                   :           Last instruction day for I, III an V semesters
04-10-18                                   :           Semester End Exams- VI & II SEM
22-10-18                                   :           Semester End Examinations - V & III SEM
31-10-18                                   :           Semester End Examinations - I & IV SEM
12-11-18                                  :           Commencement of classes for II, IV and VI semesters
12-11-18                                    :           Orientation to the Staff Members
10-12-18                                   :           Founder Secretary’s Jayanthi
20-12-18 to 22-12-18                 :           I Internal Examinations for II, IV and VI Semesters
24-12-18 to 27-12-18                 :           Christmas Holidays
14-01-19 to 19-01-19                 :           Sankranti Holidays
28-01-19                                   :           College Day

12-02-19                                   :           Last date for payment of Examination fees

15-02-19 to 17-02-19                 :           II Internal Examinations for II, IV and VI semesters

04-03-19                                   :           Commencement of Practical Examinations

19-03-19                                   :           Last instruction day for II, IV and VI semesters

11-03-19                                   :           Semester End Examinations - V & III SEM

20-03-19                                   :           Semester End Examinations - VI & II SEM
01-04-19                                   :           Semester End Exams- IV & I SEM
12-04-19                                    :           Last working day for the academic year 2018-19
17-06-19                                   :           Reopening of College after summer vacation

 

OPTIONAL HOLIDAYS

24-08-18 : Vara Lakshmi Vratam                      08-10-18 : Mahalaya Amavasya
30-10-18 : Arabiyam                                        06-11-18 : Naraka Chaturdasi            
22-11-18 : Kartika Poornima                  

       

Academic Calander for 2019 – 2020


06-06-19 to 11-06-19              : Orientation to the Staff Members (MOOCs)
12-06-19                                  : Reopening of College after summer vacation
12-06-19                                  : Commencement of class work for III and V semesters
27-06-19                                  : Commencement of class work for I semester
27-06-19 to 29-06-19              : Orientation Course for First Degree Students
19-08-19 to 21-08-19              : I Internal Examinations for I, III and V semesters
13-09-19                                  : Last date for payment of Examination fee
19-09-19 to 21-09-19              : II Internal Examinations for I, III and V semesters
03-10-19 to 09-10-19              : Dasara Holidays
15-10-19                                  : Last instruction day for I, III an V semesters
27-09-19                                  : Semester End Exams - VI & II SEM
16-10-19                                  : Semester End Examinations - V & III SEM
24-10-19                                  : Semester End Examinations - I & IV SEM
04-11-19                                  : Commencement of classes for II, IV and VI semesters
04-11-19                                  : Orientation to the Staff Members
10-12-19                                  : Founder Secretary’s Jayanthi
19-12-19 to 21-12-19              : I Internal Examinations for II, IV and VI Semesters
23-12-19 to 27-12-19              : Christmas Holidays
13-01-20 to 18-01-20              : Sankranti Holidays
28-01-20                                  : College Day
07-02-20                                  : Last date for payment of Examination fees
13-02-20 to 15-02-20              : II Internal Examinations for II , IV and VI semesters
24-02-20                                  : Commencement of Practical Examinations
11-03-20                                  : Last instruction day for II, IV and VI semesters
02-03-20                                  : Semester End Examinations - V & III SEM
12-03-20                                  : Semester End Examinations - VI & II SEM
23-03-20                                  : Semester End Exams - IV & I SEM
09-04-20                                  : Last working day for the academic year 2019-20
15-06-20                                  : Reopening of College after summer vacation

OPTIONAL HOLIDAYS


09-08-19 : Vara Lakshmi Vratam                09-09-19 : 9th Moharam
28-09-19 : Mahalaya Amavasya                  26-10-19 : Naraka Chaturdasi
12-11-19 : Kartika Poornima                       01-01-20 : New Year Day