ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


about us

Objectives & Aims

Objectives

The main objective of the college is to send out of its portals real human beings, who can lead purposeful lives in amity with the other beings. The Paradigm shift in higher education and the concepts of Global village and knowledge society has made the institution include new objectives, in addition to the already stated goals and objectives.

Aims

The institution aims at producing knowledgeable socially responsible, skilled and competent citizens with real human values and abilities to know, to do and lead purposeful lives. It intends to impart knowledge and suitable skills for employment, and train the students for specific employment and self employment, develop higher cognition abilities, inculcate nationalistic outlook and sense of responsible citizenship in the student community, develop community orientation, participative culture, organizational abilities, leadership qualities, problem solving abilities and sense of religious and communal harmony. The major consideration, since the inception of the college has been to mould students into men of character.