ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


BOS Members

LIST OF MEMBERS OF THE BOARD OF STUDIES
DEPARTMENT WISE
TERM 2 YEARS (ACADEMIC YEAR 2018 - 20)

 

Name of the Department & Position

Name of the BOS member

Designation & Address

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Chair Person

Dr. A. Gangadhara Rao

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. R. Srinivasa Rao

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Dr. P.M. Padmalatha

Lecturer, JMJ College, Tenali

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Smt. K. Anuradha

Lecturer, Andhra Loyola College, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sri K.V. Ravi Kumar

Lecturer, NRK & KSR Gupta College, Tenali

Representative from the Industry

---

---

Members

Dr. D.Madhusudhana Rao

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

 

 

DEPARTMENT OF PHYSICS

Chair Person

Dr. K. Ankama Rao

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Dr. V. Ravi Kumar

Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Expert member in the subject from outside the college (SE-1)

Smt. C.M.Anitha

Lecturer, JMJ College, Tenali

Expert member in the subject from outside the college (SE-2)

Dr. G. Srinivasa Rao

Lecturer, Andhra Loyola College, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sk. Mahamooda

Asst. Prof., KL University, Vijayawada

Representative from the Industry

Sri D.D. Sharma

Junior Scientist, DRDO, Hyderabad

Members

Dr. B. Subba Rao

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Sri K.V. Raghava Rao

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Dr. K. Suresh

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Chair Person

Dr. K. ShobhaRani

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Dr. D. Ramachandran

Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Dr. R. Srinivasa Rao

Lecturer, BCAS College, Bapatla

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Dr. S. Kalpana

Lecturer, SDMSM College for Women, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Dr. N. Suguna

AO, VSR & NVR College, Tenali

Representative from the Industry

---

---

Members

Dr. N. Bujji Babu

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Dr. M. Sulochana

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

DEPARTMENT OF BOTANY

Chair Person

Dr. L.Cyril Arun Kumar i/c

In charge, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. K. Ammani

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Sri M. Siva Prasad

Lecturer, NRK & KSR Gupta College, Tenali

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Dr. Ch. Srinivasa Reddy

Lecturer, PBS College of Arts & Sciences, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sri M. Seshu Babu

Horticulture Officer, Tenali Municipality, Tenali

Representative from the Industry

---

---

Members

Smt. R.E.S. Mahalakshmi

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Chair Person

Dr. L.Cyril Arun Kumar

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. K. Veeraiah

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Sri A. Tirumaleswara Rao

Lecturer, SVRM College, Nagaram

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Dr. K. Siva Prasad

Lecturer, PBS College of Arts & Sciences, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Dr. Ch. Rama Mohana Rao

Lecturer, PNC & KR College, Narasaraopet

Representative from the Industry

Dr. P. Lakshmana Swamy

Senior Scientist, Atlantis Phyto Tech, Hyderabad

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Chair Person

Sri Dhana Raju

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. Satya Prasad

Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Sri Ch. Chandra Sekhar

Lecturer, APRDC, Nagarjuna Sagar

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Smt. S. Prasanna Glory

Lecturer, Maris Stella College, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sri K.V. Ravi Kumar

Lecturer, NRK & KSR Gupta College, Tenali

Representative from the Industry

---

---

Member

Sk. Anisha Begam

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

DEPARTMENT OF HISTORY

Chair Person

Sri G. Nageswara Sastry

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. S. Murali Mohan

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Dr. M. Srinivasa Reddy

Lecturer, Andhra Loyola College, Vijayawada

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Dr. D. Rajyalakshmi

Lecturer, AG&SGS College of Arts & Sciences, Vuyyuru

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sri U. Venkateswarlu

Lecturer, PNC & KR College, Narasaraopet

Representative from the Industry

---

---

DEPARTMENT OF ECONOMICS

Chair Person

Sri D. Gangaiah

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. K. Madhu Babu

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Dr. D. Tirupataiah

Lecturer, SKRBR College, Narasaraopet

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Sri G.S.S. Singh

Lecturer, AG&SGS College of Arts & Sciences, Vuyyuru

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sri B. Venkata Rao

Teacher, Vasavi Public School, Tenali

Representative from the Industry

Sri B. Gowtham

Branch Manager, Bank of Baroda, Tenali

 

 

 

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Chair Person

Sri A. Munisankara Swamy

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. M. Ravi Kumar

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Sri A.Rama Krishna Reddy

Lecturer, VRS & YRN College, Chirala

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Dr. B. Rajendra Prasad

Lecturer, Maris Stella College, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sri Y.R.A. Prasad

Constable, Kolluru

Representative from the Industry

---

---

 

 

 

DEPARTMENT OF COMMERCE

Chair Person

Dr. V. Krupa Vani

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. R. Siva Rama Prasad

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Sri M. Appa Rao

Lecturer, JKC College, Guntur

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Sri K. Narayana Rao

Lecturer, PBS College of Arts & Sciences, Vijayawada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Sri M. Srinivas

Branch Manager, Central Bank of India, Tenali

Representative from the Industry

Smt. K. Annapurna

Director, Paper crafts & Products, Tenali

Members

Dr. G. Sowjanya

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Smt. M. Velanganni

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

DEPARTMENT OF TELUGU

Chair Person

Smt. K. Padmavathi Devi

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. P. Varaprasad Murthy

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Dr. B. Venkataswamy

Lecturer, PAS College of Arts & Sciences, Pedanandipadu

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Dr. U. Ramya Jyothi

Lecturer, Govt. Mens College, Kadapa

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Dr. T. Kalyan Kumar

Lecturer, Priyadarshini College, Tenali

Representative from the Industry

---

---

Members

Dr. G. Venkat Lal

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Dr. L. Rajeev Babu

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Dr. C. Balakrishna

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

 

 

DEPARTMENT OF ENGLISH

Chair Person

Smt. K. Sudha Rani

HOD, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Prof. T. Rajasekhar

Prof., Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Dr. A. Bala Sowri

Lecturer, Hindu College, Guntur

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Smt. A. Subhashini

Lecturer, ANR College, Gudivada

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Dr. N. Surya Kumari

Director, PG Courses, VSR & NVR College, Tenali

Representative from the Industry

---

---

Members

Dr. I. Kesava Rao

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Smt. B. Jhansi Rani

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Sri P. Srinivasa Rao

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

Smt. E. Suneetha

Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

 

 

 

NCC

Chair Person

Lt. S. Niranjana Rao

NCC Officer, VSR & NVR College, Tenali

Expert member nominated by Vice-chancellor

Col. J.A. Meer

CO, 22(A) BN, NCC, Tenali

Subject Expert member from outside the college (SE-1)

Lt. Balaji

ANO, Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar

Subject Expert member from outside the college (SE-2)

Cap. S. Umamaheswari

ANO, JMJ College, Tenali

Post Graduate Meritorious alumnus nominated by the Principal

Cap. K. Bhanu Prasad

ANO, PBN College, Nidubrolu

Representative from the Industry

---

---