ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Academics

ADD-ON COURSES OFFERED DURING 2019-20

S.N0

NAME

DURATION

OFFERING DEPARTMENT

TIE UP

COURSE DETAILS

CERTIFICATE COUSES

1

MATHEMATICAL ABILITY

45 DAYS

MATHEMATICS

COLLEGE COURSE

Arithmetical ability –
Algebrical and geometrical ability –
Statistical ability

2

THERMAL COOLING SYSTEMS

45 DAYS

PHYSICS

COLLEGE COURSE

Cooling devices, Types of thermal cooling methods, Adiabatic-demagnetisation, Refrigeration, Refrigeration methods, reversible Carnot;s cycle and its efficiency, Rating of refrigeration machines, Refrigerant, Properties of Refrigerant, Function of refrigeration, various coolants, Frigidaire, Types of coolants and their uses.  

3

FOOD ADULTRATION

45 DAYS

CHEMISTRY

COLLEGE COURSE

Introduction, Types of food adulteration – (Milk, Ghee, Cereals, Pulses, Honey) Common adulterants/contaminants, screening test for their detection, effects of adulterants, prevention

4

BLOOD GROUPING

30 DAYS

ZOOLOGY

COLLEGE COURSE

 

5

FUNDAMENTALS & IT

30 DAYS

COMPUTER SCIENCE

COLLEGE COURSE

Introduction to computers-input, output devices-types of software’s-types of memory devices-windows basics-MS office (word, excel)-Introduction to internet-types of networks-types of browsers-types of social networks  

6

JOURNALISM

30 DAYS

TELUGU

COLLEGE COURSE

Introduction-Definition of information-types of information-theories and models of information-What is reporting-Qualifications, characteristics, duties and responsibilities of a reporter-Types of reporting-Definitions of a News – Characteristics of news-types of news-news and their values-Lead-Features-qualities of an editor-editor qualifications and his duties-investigative reporting-scope of journalist     

7

SPOKEN ENGLISH

35 DAYS

ENGLISH

COLLEGE COURSE

 

8

TALLY WITH GST

45 DAYS

COMMERCE

Jawahar Knowledge centre CCE, AP

Journals, Day book/Cash book, Ledgers, Trail balance, Trading, Profit & Loss account, Balance sheet, Company creation, Ledger creation, Inventory/Stock creation, Voucher entry, F 11 features, F 12 features, Bank reconciliation statement, Exercise problems, GST types, GST registration – GST forms, How to upload the GSTR-3B form in GST portal, How to print the documents for the audit purpose

9

TOURISM

30 DAYS

POLITICAL SCIENCE

COLLEGE COURSE

Definition – nature and scope of Tourism – types of tourism – tourism as an Industry – socio-economic significance of tourism – Elements of tourism – tourism organisation, national and international tourism – Promotion of tourism – audio visual publicity – films – photography – role of transport and accomodation

10

YOGA & MEDITATION

30 DAYS

LIBRARY SCIENCE & NCC

COLLEGE COURSE