ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


SUCCESSION OF CEs, ACs

 

SUCCESSION OF CEs

S. NO

NAME OF THE CE

DEPARTMENT

FROM

TO

1

Sri A. Sreeramulu

Zoology

01-06-2006

30-09-2016

2

Dr. A. Gangadhara Rao

Mathematics

01-10-2016

 

 

SUCCESSION OF ACEs

S. NO

NAME OF THE CE

DEPARTMENT

FROM

TO

1

Sri V.V.SEKHAR PRASAD

Physics

01-07-2006

31-05-2009

2

Dr. L.CYRIL ARUN KMAR

Zoology

01-07-2006

31-01-2014

3

Dr. A. GANGADHARA RAO

Mathematics

30-06-2016

30-09-2016