ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


about us

Our History

The institution has the honour of receiving celebrities like Jaya Prakash Narayan, Smt Indira Gandhi, Ex Presidents Sri V. V. Giri, Neelam Sanjeeva Reddy, a number of Central ministers like Mrs Sheela Kaul, Mrs Phool Reni Guha, Sri Raghu Ramaiah, Sri Bheemsane Sachar, Governors like Sri Bezawada Gopala Reddy, Sri Rama Mohan Rao most of the Ex-Chief ministers Sri Damodaram Sanjeevaiah, Sri J. Vengal Rao, Sri B. Venkat Ram, Sri K Bramhananda Reddy, Sri N. T. Ramarao, Sri N. Chandrababu Naidu, Sri Y. S. Rajasekhar Reddy on different occasions.


Character building, all round development of the personality of the students has been given priority all through. As a part of that, community orientation was given importance. In 1970, the management conducted a National Seminar of global importance on “The Homeless Poor”, which was a sensation as it was meant to create awareness among the disadvantaged sections their right to have their own homes. Professors from different universities, intellectuals, cream of the nation participated and presented their views. Whenever there was a natural calamity, the infrastructure was used as a temporary abode for the victims. The Committee left no stone unturned to provide all the facilities needed for the overall development of students. Well established laboratories, well maintained library, well ventilated classrooms, sprawling playgrounds to play any game of their choice, Gym and indoor stadium, parking space, student and staff welfare schemes- are a few to mention.


Famous cine artists like Sri A.V.S, Sri Narra Venkateswara Rao and stage artists like Sri P. Panduranga Rao, Dr. P. V. Ramana an Actor, Director and Dramatist, Politicians like ex-minister late Sri N. Venkata Ramana, IFS officers like Sri Md. Ibrahim & Sri R. Hemanath Kumar IFS recipient of “Best District Forest officer award’ three times continuously. Sri K. Madhusudana Rao IAS, Sri K. Jagannadha Rao, DIG, Sri P. Satyanarayana DIG. Sri A. Srinivasa Reddy, Dr. K. Suresh Kumar, Dr. Jandyala Chowdaraiah – eminent doctors that earned fame and name in USA.