ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Consultancy Policy

 

Minutes related to Consultation policy after thorough deliberations and discussions the departments of Zoology, Commerce, in consultation with the members of Governing Council have evolved Consultation Policy. After listening to the opinions of all the members, the following rules are laid down. As the foundation of the institution is laid on service, it is decided to offer consultancy free of cost. 

 

  1. Members of Zoology have been offering consultancy to aqua farmers without any fees and they decided to continue the same. In case revenue is collected from the clients, it is decided to use 50% of the amount for the development of college, 25% to be taken by the member, who offers consultancy and 25% to be used for the development of the department to which that member belongs.
  2. Members of Commerce have been offering consultancy service to DWACRA Groups i.e. free consultancy is offered to DWACRA women on how to maintain books of accounts perfectly and about the various schemes available for them.