ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


PROGRAMS OFFERED DURING THE AY 2023-24

 

S. No.

Name of the Programme leading to Degree

Programme Duration

1.

BA (Economics)

4 Years

2.

BCom (General)

4 Years

3.

BCom (Computers)

4 Years

4.

BSc (Mathematics)

4 Years

5.

BSc (Chemistry)

4 Years

6.

BSc (Computers)

4 Years

7.

B. A (HEP)

3 Years

8.

B.A HP (Eng.)

3 Years

9.

B. Sc (MPC)

3 Years

10.

B. Sc (CBZ)

3 Years

11.

B. Sc (MPCs)

3 Years

12.

B. Sc (MSCs)

3 Years

13.

MSc (Chemistry)

2 Years

14.

MA (English)

2 Years