ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


ACADEMIC DISCIPLINES

 

 

Humanities

History , Language and Literature

Social Sciences

Economics, Political Science

Natural science

Biology Chemistry  Physics

Formal science

Computer science, mathematics

Academic

Physical education

Humanities

, literature, history, languages, , 

Commerce

Business-related subjects such as  accounting, business economics, entrepreneurship, finance and financial markets, information management, labour relations, logistics management, supply chain management, etc.,

Meta-discipline

Library and information science

 

 

S No

Name of the Department

Disciplines

1

Department of English

Academic discipline

2

Department of Telugu

Academic discipline

3

Department of Mathematics

Formal discipline Algebra, Geometry, Calculus and Statistics & Probability

4

Department of Physics

scientific discipline

5

Department of Chemistry

 Natural Discipline -physical chemistry, organic chemistry, Inorganic chemistry, analytical chemistry, and biochemistry

6

Department of Botany

Agronomy, Bryology, Crypto Botany, Economic Botany

7

Department of Zoology

Taxonomy,Entomology,Morphology,Ichthyology,Histology, Cetology etc.,

8

Department of Computer Science

Formal Science

9

Department of Commerce General

Academic discipline- Formal Science

10

Department of Commerce Computers

Academic discipline

11

Department of Statistics

Academic discipline/ Applied Mathematics

12

Department of History

Humanities

13

Department of Political Science

Social Discipline

14

Department of Economics

Business

15

Department of Library & Information Science

Academic discipline

16

Department of Physical Education

Academic discipline