ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Achievements

  • Dr M Sulochana of the Dept of Chemistry is felicitated by the Secretary & Correspondent Sri Nannapaneni Sudhakar for her achievement in procuring Patent Rights and also for receiving
  • Best Women Researcher  Award  for her paper published in IJIMER, ELSEVIER Journal. The Management honored her with a cheque of 50,000/- for her achievement.
  • Dr A Gangadhar Rao received Bharat Jyothi  Acharya Shiromani Award and Dr D Madhusudan Rao of the department of Mathematics received awards from outside agencies.
  • Dr I Kesava Rao, Lecturer in English received a Fellowship from Indian Institute of Advanced study Shimla NO.1(28)2019/IUC/Admn.F.2/514 for 2019-2023.
  • 2 Research scholars were awarded Ph.D  under the supervision of the Research Supervisor Dr D Madhusudan Rao  of VSR&NVR College.