ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


FINANCIAL AID

 


As the institution has UGC 2f and 12(B) it is supposed to receive UGC funding. As an autonomous institution it is entitled to receive autonomous fund. But financial aid is not given  by the UGC for the last two years.
As it is a college, which has 73 years of history  some alumni and well wishers established endowment scholarships. The amount accrued as interest annually is awarded to meritorious students in cash or kind.


SCHOLARSHIPS

Scholarships from NannapaneniVenkatrao Memorial Trust to meritorious students.
Scholarships from the Alumni Association to Poor and meritorious students .

 LIST OF ENDOWMENT SCHOLARSHIPS


 Interest accrued on fixed deposits by alumni as scholarship to the first ranker in a particular subject fixed by the depositor.

Sri Prakasha Rao Memorial scholarship in the form of Gold Medal to the topper in Commerce.

Sri J Manikya Rao Memorial scholarship to ranker in Physics

Pattabhi Rama Rao Memorial scholarship to the ranker in Economics

Sri NannapaneniVenkatrao Memorial scholarship to ranker in Telegu

Sri Nannapaneni Mohan Das Memorial scholarship to the  Best NCC Cadet.

Smt Nannapaneni Tripura Sundari  scholarship for all rounder

Sri MallajosyulaApparao Memorial scholarship to student for any outstanding performance.

Sri K Kesava Rao Memorial scholarship to the topper in History.

Sro Ph Anantha Rama Ayer Scholarship to the topper in Politics

Smt G S Prakash Sastry Memorial scholarship to topper in Commerce.

Suparna Charities Scholarship to the topper in Botany

Smt Solomon Raju Scholarship to topper in  Business Law