ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Department

 


S No

Name of the Department

1

Department of English

2

Department of Telugu

3

Department of Mathematics

4

Department of Physics

5

Department of Chemistry

6

Department of Botany

7

Department of Zoology

8

Department of Computer Science

9

Department of Commerce General

10

Department of Commerce Computers

11

Department of Statistics

12

Department of History

13

Department of Political Science

14

Department of Economics

15

Department of Library & Information Science

16

Department of Physical Education