ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

Finance Committee

S. NO

NAME OF THE POST

NAME OF THE PERSON

DESIGNATION & ADDRESS

1

Chairman

Sri. S. Niranjana Rao

Principal

2

Member

Sri. N. Sudhakar

Secretary & Correspondent

3

Member

Dr. V. Krupa Vani

Sr. Lecturer

4

Auditor