ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


about us

Founder

Late Sri Nannapaneni Venkatrao, an impeccable politician, a socialist, a humanist and the God-father of the downtrodden served as the Chairman of Tenali Municipality for three terms. He was the youngest socialist chairman of India, a politician par excellence, a superb player of Contract Bridge and a champion of the downtrodden sections. Tenali famous as Andhra Paris did not have even a single educational institution of higher learning even in late 1940s. The poor especially the weaker sections of Tenali and Repalle Taluqs were unable to go for higher education due to lack of an institution. Nannapaneni's conviction that upliftment of the poor and disadvantaged sections is possible only by means of providing higher education to them resulted in the establishment of VSR College in 1951. Mustering strength in every way from different angles, he constituted ‘The Tenali College Committee’ Tenali with people committed for the cause of education. After crossing the infantile hurdles, it began to grow by leaps and bounds and witnessed many fast phases of progress and it became a prestigious institution. Generations of students remember Sri NVR and other Presidents Sri G. Ranganayakulu Chowdary, Sri P. Sree Ramulu, Sri V. Seetharamaiah, Dr. K. Veeraiah, Sri T. Jagan Mohan Rao, Sri B. Rama Kotaiah, Sri K. Venkateswara Rao and Secretaries Sri A. Ahobal Rao, Sri A. Dharma Rao and Sri N. Mohan Das. The sudden demise of Nannapaneni proved havoc and the college was renamed VSR and NVR College in recognition of the services rendered by Sri NVR in the field of education. In 25 years, it became the second best in the state strength-wise, establishment wise and placement of students wise.