ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Teaching & Non Teaching

 

sno

Name

Qualification

Designation

DOB

Experience

Aadhar No

PAN NoO:

Mobile

e-mail

1

NS Helen Rao.

MA

Lectin Political Science

4-09-1960

35

276748094050

AYDPN6963C

9908705416

helenraoneela@gmail.com

2

BVanaja

BCom MLISc

Librarian

11-4-1975

5

316285513767

ATLPM4824G

9059161238

Vanaja.medathoti@gmail.com

3

B Radhika

M.Com., M.B.A

Lecturer in
Commerce

10-6-1993

16

897335793224

AJDPR0989F

8978033493

radhikabapanapalli@gmail.com

4

V Kesari Kumari

MA SLET

Lec in English

19-11-1983

0

602651793874

------

9441818703

bandarikumari123@gmail.com

5

Ch Peda Jyothi

MA. BEd

Lec in Eco

3-07-1992

5

962222473561

CILPJ8410L

7207876506

jyothic345@gmail.com

6

M RamBabu.

M sc.., B.Ed

Lec in Physics

30-7-1987

4

594403965972

BYKPR4168K

9959079577

rambabu.mannem@gmail.com

7

P. Rajya Laxmi.

M sc.., B.Ed

Lec in Maths)

1-8-1980

6

393366490898

BHGPP5134A

9490762151

rajyalakshmiparamathmuni@ gmail.com

8

E Kiranmayee.

Msc..,

Lec in Maths)

6-08-1994

6

527540419303

BDUPY8060Q

8297604881

Kiran7674909031@gmail.com

9

V Ramesh

M.ComM.Phil;
APSET;(Ph.D)

Lec Commerce

14-7-1978

20

967290161775

AJXPR4571M

7013908796

viswanadhuniramesh@gmail.com

10

G.Laxmi Swathi.

M.Tech,BEd

Lec Computers

18-5-1985

15

761063395757

CEZPA1018M

9704773362

swathi_gopisetty@yahoo.com

11

AAnil Kumar

M.Sc B.Ed

Lec Chemistry

15-07-1986

13

910586475881

BTLPA8728G

9959452505

anilkumar.alaparthi6@gmail.com

12

P. Pa
rimalaJyothi

M. Sc., B.Ed, APSET

Lec Chemistry

31-7-1990

9

788369699386

EHFPP7665Q

8790890994

parimala.chinnari@gmail.com

13

V Katyayani

M.Sc., B.ed

Lec Che)

15-8-1987

4

850489307075

BSPPV3479L

9985919929

katyayini.purna@gmail.com

14

BRavi Kumari

MA, MA,. M.Ed

Lec Telugu

25-8-1972

13

803080430019

CREPK2470H

9440144983

Ravilawrence09@gmail.com

15

G. Sa
ndya Laxmi

M.com, B.ed 

Lec Commerce

12-03-1982

10

490206542912

KWWPS8581L

9959663431

Sandhya.g1224@gmail.com

16

Aaron P

M sc

Lec Zoology

 

4

814922319125

-------

9182848456

swaruparanitenali@gmail.com

17

K Arun Babu

M.Sc (CS), M.Sc(MathsB.Ed

Lec Computers

18-6-1990

10

389067396839

CDOPK8589H

9618252240

arunkarumuru@gmail.com

18

Sk Begum

MCom

Lec Commerce

 

 

297451241251

 

9989873653

 

19

K.Sailaja

MSc

Lec Chemistry

 

6

255323536923

 

8106241046

 


Part Time lecturers

1 Dr K Kalyan Kumar            MA., Ph.D       Lec Telugu

2 Dr N Surya Kumari             MA., Ph.D       Lec  English

3 Dr N Suguna                      MSc Ph.D         Lec in Chemistry

4 Mrs P Vijaya Lakshmi         MSc                  Lec Chemistry

5 K Veera Raghva Rao            MSc              Lec in Physics

6 Sri M Samba Siva Rao         MCom            Lec in Commerce
                                                                                               


NON-TEACHING STAFF Details

SL.NO

NAME OF THE STAFF

DESIGNATION

ADHAR NO

1

M. SATISH BABU

ADMIN

741051140518

2

 P. ANITHA

CASH COUNTER

797848685942

3

CH. SWATHI

ACCOUNTS

537222566369

4

A.NAVEEN KUMAR

SUPERWISER

723216060267

5

 B. MADHAVI LATHA

SWEEPER

 

6

B. PRIYANKA

SWEEPER

783445435356

7

B. KUMARI

SWEEPER

526150633267

8

 V. ANEELA

SWEEPER

 

9

P. SUNEETHA

SCAVENGER

 

10

Glory

Sweeper