ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

Governing Body

Number Category Name

5 members

Management

Sri N. Sudhakara Rao
Sri M. B. Gangadhara Rao  
Sri S Vishnu Vardhana Rao
Sri L. Surya Narayana
Smt. N. Bhagya Lakshmi

2 members

Teachers of the college

Sri S. Niranjana Rao
Dr. A. Gangadhar Rao

1 member

Educationist or Industrialist

Dr. N. Surya Kumari

1member

UGC nominee

Prof. K. Ilaiah

1 member

State government nominee

Prof. Ratna Sheela Mani,
Dept of English, ANU

1 member

University nominee

Prof. K. Rosaiah,
Registrar, ANU

 

Principal

Dr. B. Subba Rao