ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

Governing Body

S. NO

NAME OF THE POST

NAME OF THE PERSON

DESIGNATION & ADDRESS

1

Chairman

Sri N. Sudhakar

Secretary & Correspondent, VSR & NVR College, Tenali

2

University  Nominee

 

 

3

University  Nominee

Prof. K. Rosaiah

Registrar,  ANU

4

State Govt Nominee

Prof. Ratna Shiela Mani

Dept of English, ANU

5

President

Sri M. B. Gangadhara Rao

The Tenali College Committee

6

Governing Body Member

Sri  V. V. Vishnu Vardhana Rao

The Tenali College Committee

7

Governing Body Member

Sri  L. Surya Narayana

The Tenali College Committee

8

Member

Smt. N. Bhagya Lakshmi

The Tenali College Committee

9

Member

Dr. B. Subba Rao

Sr. Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

10

Member

Dr. A. Gangadhara Rao

Sr. Lecturer, VSR & NVR College, Tenali

11

Member (Education)

Dr. N. Surya Kumari

Director, PG Courses, VSR & NVR College, Tenali

12

Member

Sri S. NiranjanaRao

Principal, VSR & NVR College, Tenali