ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

Governing Body (2021-22)

Number Category Name
5 members Management Sri N. Sudhakara Rao
Sri M Sitaramaiah
Sri S Vishnu Vardhana Rao
Sri L. Surya Narayana
Smt. N. Bhagya Lakshmi
2 members Teachers of the college Sri M Sambasivarao
Sri. G .Lakshmi swathi
1 member Educationist or Industrialist Dr. N. Surya Kumari
1member UGC nominee Prof. K. Ilaiah
1 member State government nominee Prof. Ratna Sheela Mani,
Dept of English, ANU
1 member University nominee Prof. K. Rosaiah,
Registrar, ANU
Principal Sri S. Niranjana Rao


GOVERNING BODY 20-21