ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Play Ground

 

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

PLAY GROUND

SI.
NO

Building  No
 / Floor

  DETAILS

Dimesions
(in feet)

Plinth Area
 (in.sq.ft)

Purpose for which it is used

1

PLAY GROUND

PLAY GROUND

260.67x260.67

67953.6

GAMES

2

INDOOR SHUTTLE COURT

82 x82

6867

GAMES

 

The Department of Physical Education has wonderful infrastructure and no  college in this area can beat it. Since its inception equal importance is given to games and sports and over 73 years of its existence it produced a number of National/ International players and coaches, especially in volleyball. M. Shyam Sunder, the Arjuna and Dronacharya awardee is an old student of our college. The institution produced a number of national/ international players and coaches.Because of the salubrious site and  playgrounds , students  can play any game of their choice.

 

MUTI-GYM