ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Health Centre

 

Sudden sickness will be attended to immediately as there is a missionary hospital just   opposite the gate. As most of the students hail from nearby villages, parents are contacted immediately. Just half a kilometre away from the college, a clinic is being run by an alumna, who is a famous surgeon. Students, who need immediate attention will be taken to that hospital and treatment is given.

Department of Physical Education takes care of the student player. If anyone is hurt while playing.  Over so many years, no calamity is reported. Medical check-up is an annual feature.