ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Hostel

 

VSR&NVR COLLEGEHOSTELS FOR MEN AND WOMEN

 

Though  gender equality in all walks of life is advocated, girls, especially  studying UG are a little immature and have to be taken care of by the authorities.  Our Girls Hostel is loated ina safe and secure place  and care is taken to see that noone can enter the premises without prior permission.