ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు
    Online Classes    Welcome to VSR & NVR College     Online Admissions

why VSRNVR

Infrastructure & Environment

Covid19 Precautions

AP Skill Development Centre

Staff Guardianship

Latest Events

Our students participated in Yuvajanotsavaalu organized by Tenali Division on 02-11-2019. Our students got First, Second and Third prizes in all the competitions.


Our Counselling Committee in association with APA arranged Guest Lecture on Stress Management on 05-11-2019. Sri B.Krishna Bharath, President APA, Guntur and V.Ravi Bhargav, Secretary, APA, Guntur was attended as Chief Guests.


Department of Commerce conducted workshop on Entrepreneurship-IPRS for all the B.Com students on 19-11-2019. Smt. J.Jaya Sri, CEO, Vijay Digital, Tenali attended as Chief Guest

our video

upcoming events

1 Dec

World AIDS Day

  • 5.00 pm - 7.30 pm
  • College Campus
2 Dec

World Computer Literacy Day

  • College Campus
10 Dec

Human Rights Day

  • 5.00 pm - 7.30 pm
  • College Campus.
12 Dec

Founder Secretarys Jayanthi

  • 5.00 pm - 7.30 pm
  • College Campus.

interface friendly learning at VSR & NVR

Correspondent Message

VSR & NVR College with its wonderful infrastructure. It was the brain child of late Sri Nannapaneni Venkata Rao, well known as Nannapaneni, an impeccable politician, who strove hard to establish this college in 1951 .

Staff/Students Achievements

1 / 2

Best Teacher Award 2016-17

2 / 3

Best Teacher Award 2015-16

3 / 3

our latest news

Presenting a Memento to Dr.Sambasivarao on Voters day.

Correspondent and MLA Presenting a Memento to Dr.Sambasivaro,in Voters day.

In the preparation of surf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Blood Donation Camp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore sed do eiusmod tempor incididunt ut labore