ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు
   Results | e-Content| Newsletter |    Welcome to VSR & NVR College    Handbook

why VSRNVR

Infrastructure & Environment
Covid19 Precautions
AP Skill Development Centre
Staff Guardianship

Seminars & Workshops

Our students participated in Yuvajanotsavaalu organized by Tenali Division on 02-11-2019. Our students got First, Second and Third prizes in all the competitions.


Our Counselling Committee in association with APA arranged Guest Lecture on Stress Management on 05-11-2019. Sri B.Krishna Bharath, President APA, Guntur and V.Ravi Bhargav, Secretary, APA, Guntur was attended as Chief Guests.


Department of Commerce conducted workshop on Entrepreneurship-IPRS for all the B.Com students on 19-11-2019. Smt. J.Jaya Sri, CEO, Vijay Digital, Tenali attended as Chief Guest

News & Events

12 Jan

Pongal Celebrations

25 Jan

National Voters Day Celebrations

10 Dec

Human Rights Day

  • 5.00 pm - 7.30 pm
  • College Campus.
12 Dec

Founder Secretarys Jayanthi

  • 5.00 pm - 7.30 pm
  • College Campus.

upcoming events

26th Jan

Republic Day

  • 9.00 am
  • VSR & NVR College Tenali
28th Jan

Founders Day Celebrations

  • 10 a.m.
  • College Campus
12 Dec

Founder Secretarys Jayanthi

  • 5.00 pm - 7.30 pm
  • College Campus.

Correspondent Message

N.SudhakarIn this internet age, people do not waste time moving from one institution to another just to find out the infrastructure and the status of the college. The parents sit before  computers and try to  find out which educational institute is the best. Website plays an important role  in presenting the various facets of the institution. If properly designed to present the institution properly it will be an asset, if not it fails.

My sincere advice to all those involved in web designing or offering suggestions is to concentrate and put maximum efforts to have a very good institutional website.  Lot of care has to be taken in designing the website, which should be, aesthetically pleasing, and hold the attention of the user group. Some websites are very simple and do not present any extraneous information.

Information should be presented concisely, without any ambiguity and important items have to be placed in appropriate areas and hold the attention of the seeker. It should be aesthetic. The user should know where they are always on the website and be able to find where they want to go without any problem. They should also be able to access any page they need without having to view the whole site.

More.....

.

Staff/Students Achievements

1 / 2

Best Teacher Award 2016-17

2 / 3

Best Teacher Award 2015-16

3 / 3