ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


IQAC

IQAC COMMITTEE & ITS FUNCTIONS

Chairperson

Principal

Senior Administrative officers

Dr. N. Suguna          AO

Eight teachers

Dr. A. Gangadhar Rao
Dr. I. Kesava Rao
Dr. D. Madhusudan Rao
Smt. B. Jhansi Rani
Dr. B. Subba Rao
Dr. L. Rajeev Babu
Dr. K. Sobha Rani
Smt. M. Sree Vani

One from Management

Secretary & Correspondent

Nominees from local society

Dr. N. Surya Kumari

One or two nominees from employers/ Stakeholders

Smt. N. Bhagya Lakshmi

Coordinator

Dr. L. Cyril Arun Kumar