ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Maintenance committee

 

Convener

Dr I Kesava Rao

Dept of English

Members

Dr D Madhusudan Rao         

Dept of Mathematics

Dr K Ankama Rao 
Dr K Suresh

Dept of Physics

Dr K Sobha Rani
Dr N Bujji Babu

Dept of Chemistry

Dr L Rajeev Babu

Dept of Telugu

Dr G Sowjanya
Dr V Krupa Vani
Mrs M Velangini

Dept of Commerce

Mrs M Sri Vani

Library & Information Science

Sri S Niranjana Rao

Physical Education

Sri Dhana Raj                        

Dept of Computer Science

Sri  A Muni Sankara Swamy   

Dept of Politics

Sri D Gangaiah

Dept of Economics

Mrs E Sunitha

Dept of English

Sri M Deepak                           

UDC

L Kumar

3rd BA

 

Our Eco-friendly Institution is situated in about five acres of land which has well designed three storied buildings. Well–equipped laboratories, well-ventilated classrooms, sprawling playgrounds, indoor stadium, multi gym spacious and user-friendly library  with student support services such as Xerox, computers with Wi-Fi and internet and suggestion box, digital library, e-classrooms, seminar halls, cafeteria, hostels for girls and boys, waiting room for girls and boys and what all is required for students. 


The institution functions in an ideal democratic set up.  A number of statutory and non-statutory bodies are constituted with certain procedures and policies.   


Management looks after the maintenance of the infrastructure. If the repairs are of lesser magnitude, Student Amenities Committee takes care of them. Dr K Sobha Rani & Dr K Suresh take care of the laboratories and if any need of repairs arises bring it to the notice of the Management through the Principal.


Library maintenance is looked after by the Librarian and the Library Committee and in case of any need, it will be presented before the Principal.