ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


about us

Management

The Management is keen on improving the standards of the students by following the latest trends. Realizing the educational needs of the present day, the Secretary Sri Nannapaneni Sudhakar convinced all the stakeholders of the need to go for accreditation and autonomy. In 2006 the institution gained autonomous status and got accredited by NAAC. Fully satisfied with the performance of the institution UGC extended autonomy till 2017 and the institution got re accredited in 2018.

 

PRESIDENTS

SECRETARY & CORRESPONDENTS

S. NO

NAME

FROM

TO

1

Sri. G. R. N. Chowdary

1951

15-12-1957

2

Sri. P. Sree Ramulu

15-12-1957

05-10-1964

3

Sri. V. Seetha Ramaiah

05-10-1964

04-10-1978

4

Sri. Dr. K. Veeraiah

04-10-1978

23-09-1983

5

Sri. T. Jagan Mohan Rao

01-10-1983

30-11-1986

6

Sri. O. Rama Kotaiah

03-01-1987

30-10-1987

7

Sri. K. Venkateswara Rao

01-10-1988

29-10-2003

8

Sri. M. Bala Gangadhara Rao

30-10-2003

S. NO

NAME

FROM

TO

1

Sri. N. Venkatrao

1951

14-10-1954

2

Sri. A. Ahobala Rao

14-10-1954

24-02-1960

3

Sri. N. Venkatrao

24-02-1960

28-01-1980

4

Sri. A. Dharma Rao

07-02-1980

22-11-1981

5

Sri. N. Mohan Das

22-11-1981

01-10-1988

6

Sri. N. Sudhakar

01-10-1988

8
SRI M Bala Gangadhara Rao
30/10/2003
4/5/2021
9
SRI LANKA SUBBARAO
5/5/2021
8/10/2021
10
SRI M SITHARAMAIAH
9/10/2021