ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


CALENDAR 2021-2022

VSR& NVR COLLEGE,TENALI ACADEMIC CALENDAR 2021-2022

 

 

1-4-21

Commencement of classes for II, IV and VI semesters

2-4-21

Orientation to the Staff Members

14-5

Good Friday

21-5-21

Ramzan

1-6-21

Sree Rama Navami-Public Holiday

3rd to 6th

Internal Examinations for II , IV and VI Semesters

11-6-21

Last date for payment of Examination fees

24-6-21

Last instruction day for II, IV and VI semesters

2-7-21

Commencement of Practical Examinations

2-7-21

Last instruction day for II, IV and VI semesters

12th to22nd

Semester End Examinations - VIth Sem

12thto 22nd

Supply exams V, IV & III ,11

2-8-21

Reopening of the college after summer vacation
Commencement of classwork for 11nd &1vth Semesters

15-8-21

Independence Day

5-9-21

Teachers’Day

10-9-21

Vinayaka Chathurthi

15th to 18th

Internal examinations

2-10-21

Mahatma Gandhi Jayanthi

10-10-21

Founder Secretary”s Jayanthi

15-10-21

Dussehra

4-11-21

Diwali

23rd to 25th Dec

Christmas

26-12-21

Instant exam to those , who failed in one paper (2018-21 batch)

27-12-21

Sem End Exam for IVth &11nd semesters

2-1-22

Supply exams

14to 16th Jan

Pongal Holidays

26-1-22

Republic Day

28-1-22

College Day

31-01-22 to 7-2-22

Vth Sem regular exam and in the afternoon IV Sem supply exams

1-3-22

Maha Siva Ratri
Summer vacation

22-3-22

Release of Vth Sem results

22-4 to 12-5-22

Intermediate Public Exams

27-4-22

Display of Time Table for VIth Sem internal exams

2-5-22 to 5-5-22

Internal exams for VIth Semester students

10-5-22

Fees to be paid for defaulters of 1st or2nd, 3rd, 4th& 5th Sem and also absentees for practicals

16-5-22 to 18th

Practical exams for 1st Semester students

20-5-22

Last day to pay fees

23-5-22

Last day to pay fees with fine

1-6-22

 VIth  Sem End Exams commence

Academic Calendar Committee-    Principal, Controller of Exams, IQAC Coordinator, Sri  M Samba Siva Rao .