ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Administration

NON-STATUTORY COMMITTEES (2019-20)

Principal acts as chair person for each and every Cell / Committee

 

Name

Designation

UGC COMMITTEE

Dr. B. SubbaRao

Convener

Dr. A. Gangadhara Rao

Member

Sri S. Niranjana Rao

Member

Sd. Uddandam

Member from NTS

Gopi Krishna

Student III BA

IQAC COMMITTEE

Dr .L. Cyril  Arun  Kumar

Convener

Sri .N. Sudhakar

Secretary & Correspondent

Dr. N. Surya Kumari

Coordinator

Smt. K. Rama devi

Member, Old student

Dr  K. Ramesh Babu

Member, Medical side

Smt. M. Sudharani

Member

Smt. K.V.Padmavathi

Member

Dr .V. Krupavani

Member

Dr. K. Sobharani

Member

Dr. K. Ankammarao

Member

Dr. A. Gangadhararao

Member

Miss. Mahalakshmi

Member

Sri. D. Gangaiah

Member

Smt. M. Srivani

Member

Sri. S. Niranjanrao

Member

 

NAAC STEERING COMMITTEE

Dr. L. Cyril Arun Kumar

Convener

Dr. N. Surya Kumari

IQAC Coordinator

Dr. N. Suguna, AO

Member

Dr. B. Subba Rao, UGC Cell Convener

Member

 

Dr. A. Gangadhara Rao, CEO

Member

ADMISSION COMMITTEE

Sri. P. Srinivasarao

Convener

Sri. A. M. Swamy

Member

Smt. E. Sunitha

Member

Sri. M. Deepak Kumar

Member from NTS

P. Vamsi

I BSc A/s

PARENT -TEACHER ASSOCIATION COMMITTEE

Sri. P. Srinivasarao

Convener

Smt. E. Suneetha

Member

Dr .K. Suresh

Member

Sri. Narasimha

Member from NTS

P. Naveen

Member – III B.Com A/s

Sk. Gore Babu

III BSC E/s

DISCIPLINE COMMITTEE

Sri. A.M. Swamy

Convener

Sri P. Srinivasa Rao

Member

Smt B. Jhansi Rani

Member

Sri. M. Srinivasarao

Member from NTS

U. Bala Subrahmanyam

Student  BA III

Ch. Prasad

Student  B.Com III

     

SCHOLARSHIPS COMMITTEE

Sri P. Srinivasa Rao

Convener

Sri. Narasimha

NTS, Member

SK. Gore Babu

III BSC Student

COUNSELING COMMITTEE

Dr. K. Sobharani

Convener

Dr. V. Krupavani

Member

Smt. M. Srivani

Member

Sk. Begum

Member

Smt. Santhisri

Member, NTS

J. Swetha Santosh

Student – III BSC

Srinivas

Student – III BSC

ANTI -SEXUAL HARASSMENT CELL COMMITTEE

Dr. I. Kesava Rao

Convener

Dr .N. Bujji Babu

Member

Smt. M. Velangini

Member

Dr. M. Sulochana

Member

Sri. Devender

Member from NTS

G. Naga Durga

Student – III BA 161109

ANTI - RAGGING COMMITTEE

Dr. V. Krupavani

Convener

Dr .D. Madhusudhan Rao

Member

Sri. Haribabu

Member-NTS

Kum. Snehitha

DSP, Tenali

Smt. M.L. Jagadeeswaramba

Advocate

Sk. Gore Babu

Student member

 

GRIEVANCE & REDRESSAL COMMITTEE

Dr. Gangadhara Rao

Convener

Smt. B. Jhansi Rani

Member

 Sri M. Deepak Kumar

Member-NTS

K. Ravi Teja (163401)

Student member

M. Rajesh (161023)

Student member,

NSS COMMITTEE

Sri P. Srinivasa Rao

Convener

Smt. M. Srivani

Member

Smt. Sailaja

Member from NTS

Y. Suneel

Student - II B.Com A/s

T. Joshi Prem

Student – I BA B/s

K. Lakshmi Thirupatamma

Student – II B.Com A/s

P. Hemanth Arjun Kumar

Student – III BA

NCC COMMITTEE

Sri. S. Niranjan Rao

Convener

Sri. Devender

Member-NTS

Y. Anil Kumar

III BSc Student

LITERARY/ CULTURAL/ FINE ARTS COMMITTEE

Smt K.V. Padmavathi

Convener

Dr .G. Venkat Lal

Member

Dr .L. Rajeev Babu

Member

Sri. T. Annadora

Member from NTS

Anil Kumar

Member – Student

Ashok

Member – Student

     

STAFF GUARDIAN COMMITTEE

Dr. K. Sobharani

Convener

Sd. Begum

Member

Sri. N. Kondalarao

Member, NTS

K. Divya

Member – Student

WOMEN DEVELOPMENT CELL COMMITTEE

Smt K.V. Padmavati

Convener

All lady staff  members

Members

Keerthana

Student – Member

Divya

Student – Member

VALUE BASED EDUCATION COMMITTEE

Smt .K. Padmavathi

Convener

Dr .G. Venkatlal

Member

Dr .L. Rajeev Babu

Member

Sri. Haribabu

Member .NTS

Yugasri

Member, Student 

Sujatha

Member, Student 

ECO CLUB COMMITTEE

Dr. N. Bujji Babu

Convener

Dr.V. Krupavani

Member

Dr  .Soujanya

Member

N. Kondalarao

Member NTS

Y.Anil Kumar

III BSc Student

M. Gayathri

III BSc Student

 

RED RIBBON CLUB COMMITTEE

Sri. D. Gangaiah

Convener

Sri. K.V.Raghava Rao

Member

Sri. Devender

Member-NTS

Y. Ravi Chandra

III BA

Y. Dinesh

II BA

K. Vinay Babu

II BA

RIGHT TO INFORMATION ACT COMMITTEE

Sri .S. Niranjanarao

Convener

Dr .I. Kesavarao

Member

Sd. Zaheeruddin

Member NTS

G. Krishna Vamsi

III BSC E/s

CLASS TOPPERS AND MONITORING COMMITTEE

Dr. I. Kesava Rao

Convener

Dr. N. Bujji Babu

Member

Smt E. Suneetha

Member

Sri KV. Raghava Rao

Member

Sri. A. Muni Sankar Swamy

Member

Dr. V. KrupaVani

Member

Sri. K. Dhanraj

Member

Sri Narasimha

Member NTS

R. Bala Jyothi

III BA

EXAMINATION COMMITTEE

Dr. K. Ankamma Rao

Convener

Smt. Velangini

Member

     

LIBRARY COMMITTEE

Smt. M. Srivani

Convener

Sri. M Sambasiva Rao

Member

Dr. D. Madhusudana Rao

Member

Smt .B. Santhisri

Member from NTS

D. Durga Sankar

III  B.Com

ACADEMIC AUDIT COMMITTEE

Dr. L Cyril Arun Kumar

Convener

Dr. B. Subba Rao

Member

Dr. I. Kesavarao

Member

N. Siva

Student

MAGAZINE, CALENDAR COMMITTEE

Smt. B. Jhansi Rani

Convener

Dr .G. Venkat  lal

Member

Dr .L. Rajeev Babu

Member

Sri.G. Srinivasarao

Member from NTS

SK. Abbas

I BA

NEWS LETTER COMMITTEE

Smt. M. Srivani

Convener

Dr. Sowjanya

Member

Dr. M. Sulochana

Member

Sri. M. Deepak Kumar

Member from NTS

Swetha Santhosh

Student -  BSC

Yugasri

Student – B.Com

 

TIME TABLE COMMITTEE

Dr. D. Madhusudhana Rao

Convener

Dr. Krupavani

Member

Sri. M. Deepak

NTS, Member

A John wessly

I BSC

RESEARCH CELL COMMITTEE

Dr. D. Madhusudhana Rao

Convener

Dr. B. Subba Rao

Member

Dr. Cyril Arun Kumar

Member

Dr. K. Ankama Rao

Member

Dr. A. Gangadhara Rao

Member

Dr. I. Kesava Rao

Member

Dr. K. Shobha Rani

Member

Dr. N. Bujji Babu

Member

Dr. V. Krupavani

Member

Dr. G. Venkat Lal

Member

Dr. M. Sulochana

Member

Dr. G. Sowjanya

Member

Dr. L. Rajeev Babu

Member

Dr. C. Bala Krishna

Member

ALUMINI COMMITTEE

Prof. N. Surya Kumari

Convener

 

Member

 

Member

 

NTS, Member

 

Student Member

     

CAREER GUIDANCE AND PLACEMENT CELL

Dr. D. Madhusudana Rao

Convener

 

 

 

 

 

GAMES, SPORTS AND MEDICAL COMMITTEE

Sri S. Niranjana Rao

Convener

Sri P. Srinivasa Rao

Member

D. Sai Krishna

III BA Student