ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Non Teaching Staff

 

S. NO

NAME

DESIGNATION

REGULAR / PART TIME

AIDED STAFF

 

1

M. DEEPAK KUMAR

Junior Asst.

Regular

2

K. J. CHANDRA PRASAD

Store Keeper

Regular

3

K. ADISESHUYADAV

Store Keeper

Regular

4

N. KONDALA RAO

Attender

Regular

5

T. ANNADORA

Attender

Regular

6

A. NARASIMHA

Attender

Regular

7

D. LAKSHMI

Attender

Regular

8

A. DEVENDER

Sweeper

Regular

9

B. SRINU

Sweeper

Regular

10

M. SRINIVASA RAO

Scavenger

Regular

SUPPORTING STAFF

 

11

GLORY

Sweeper

Part time

12

V. SATEESH

Office Assistant

Part time

13

K. PRASANTHI

Computer Operator

Part time

14

ANITHA

Stores

Part time

15

 

 

Part time

16

 

 

Part time