ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Academics

Programmes offered

UG Programmes


S. No

Name of the Programme & Code

Name of the Course

Medium

Offering from

Syllabus &
Model Papers (ANU)

1

B.A (1)

History, Economics, Political Science (H.E.P)

TM

1968

2017-18 Batch

2018-19 Batch

2019-20 Batch

History, Political Science, Special English (H.P.Spl.Eng)

TM

1960

2

B.Com (2)

General

TM & EM

1977

Computers

EM

2019

3

B.Sc (3)

Mathematics, Physics & Chemistry (M.P.C)

TM & EM

1961

Botany, Zoology & Chemistry (B.Z.C)

TM & EM

1954

Mathematics, Physics & Computer Science (M.P.Cs)

EM

1993

Mathematics, Electronics & Computer Science (M.E.Cs)

EM

2019

Mathematics, Statistics & Computer Science (M.S.Cs)

EM

2019

 

PG Programmes


S. No

Name of the Programme

Name of the Course

Medium

Offering from

Syllabus &
Model Papers (ANU)

1

M.A

English

EM

2016

English

2

M.Sc

Chemistry

EM

2005

Chemistry

 

INTERMEDIATE Programmes


S. No

Name of the Programme

Name of the Course

Medium

Offering from

Syllabus &
Model Papers

1

Arts

Commerce, Economics, Civics (C.E.C)

TM

 

As per
Board of Intermediate Education

2

Science

Mathematics, Physics, Chemistry (M.P.C)

TM

 

 

DISTANCE EDUCATION CENTERS


 S. No

Name of the University

Name of the Course

Medium

Offering from

1

Dr. B.R.Ambedkar Open University

UG

TM & EM

1996

2

Gitam University

UG & PG

EM

2016