ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


SCHOLARSHIP

 

 

 

 SC/ST/MINORITY/ OBC students used to get scholarship till two years ago. The amount used to be deposited in the principal’s account, which was given to the students in the form of cheques after reimbursing the fee the students have to pay.

Of late the amount in a different name is sent to the account of the mother of the student and they pay the fees in four instalments. As such no sanctioning proceedings are sent to the college office.