ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


about us

Principals

 

Succession of Principals

S. NO

NAME

QUALIFICATION

REGULAR / FAC

PERIOD

FROM

TO

1

Sri S. P. Ragland

M.A

 

01-07-1951

31-05-1967

2

Sri P. Venkateswara Rao

M.A

FAC

01-06-1967

14-06-1967

3

Sri E. Lakshminatha Rao

M.A

 

15-06-1967

31-05-1972

4

Sri A. Solomon Raju

M.A

 

01-06-1972

31-12-1983

5

Sri M.V.N. Prasada Rao

M.Com

FAC

01-01-1984

27-03-1984

6

Sri S. Venkataramaiah 

M.A

 

28-03-1984

31-10-1990

7

Sri G. Basavapunna Rao         

MSc., M.Phil

 

01-11-1990

30-09-1991

8

Sri V.B.R.K. Chowdary

M.Sc

 

01-10-1991

31-07-1993

9

Sri V. Basavaiah            

M.A

 

01-08-1993

30-06-1994

10

Sri K.V. Subba Rao           

M.A.,B.L

 

01-07-1994

28-04-1996

11

Sri K. Venkaiah

M.Sc

 

01-05-1996

30-09-1999

12

Sri A. Seetaramaiah

M.Sc

 

01-10-1999

30-09-2000

13

Sri V.V.R.S. Sarma,

M.Sc

FAC

01-10-2000

31-01-2001

14

Sri N. Mukunda Rao

M.A

 

01-02-2001

31-10-2001

15

Sri K. Venkata Rao

M.Sc

 

01-11-2001

31-03-2002

16

Sri D.V. Ramana Rao

M.Sc

 

01-04-2002

28-02-2003

17

Sri. G. Seetaramaiah.,

M.Sc

FAC

01-03-2003

30-06-2003

18

Sri. M. Santha Devi

M.Sc

FAC

01-07-2003

17-07-2003

19

Smt. A. Anantha Lakshmi  

M.Sc

 

18-07-2003

28-04-2004

20

Sri. M. Santha Devi  

M.Sc

FAC

01-05-2004

31-10-2005

21

Sri. A. Sathyanarayana 

M.Com

 

01-11-2005

30-06-2006

22

Smt. A.Rajeswari 

M.Sc

 

01-07-2006

30-05-2008

23

Dr. N. Suguna  

MSc., M.Phil., Ph.D

 

01-06-2008

31-05-2009

24

Sri V.V. Sekhara Prasad 

MSc., M.Phil

 

01-06-2009

31-08-2016

25

Sri .D.V.Somaiah Sastry    

M.Sc

FAC

01-09-2016

30-08-2017

26

Dr  B.V.SubbaRao

M.Sc., Ph.D

 

31-08-2017

31-08-2017

27

Sri .D.V.Somaiah Sastry 

M.Sc

FAC

01-09-2017

28-04-2018

28

Dr. B. Subbarao

MSc., M.Phil., Ph.D

FAC

01-05-2018

31-10-2018

29

Sri. S. Niranjan Rao

M.A., M.P.Ed

FAC

01-11-2018