ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Teaching Staff

 

S.No
Name
Designation
Highest
Qualification
Name of the Department
Date of
Joining
Adhar Number
Email
1 Dr.  K. RAVINDRA NADH Principal Ph.D Commerce 8-10-2021 376280967611 kotraravindra@gmail.com
2 B. RAVI KUMARI Lecturer M.A,M.Ed Telugu 8-3-2021 803080430019 ravilawrence09@gmail.com
3 P. SRIDEVI Lecturer M.A English 2-7-2022 301450338083 pasupuletisridevi74@gmail.com
4 M. M. SWARNA KUMARI Lecturer M.A,M.Ed History 8-3-2021 798468691978 mmswarnakumari26@gmail.com
5 CH. PEDDA JYOTHI Lecturer M.A Economics 2-7-2022 962222473561 jyothic345@gmail.com
6 N. S. HELEN RAO Lecturer M.A Politics 2-7-2022 276748094050 helenraoneela@gmail.com
7 P. RAJYALAKSHMI Lecturer M.sc Mathematics 8-3-2021 393366490898 rajyalaxshmiparamathmuni@gmail.com
8 Y. KIRANMAYI Lecturer M.sc Mathematics 3-21-2022 527540419303 kiran7674909031@gmail.com
9 G. LAKSHMI SWATHI Lecturer M.Tech Computer Science 2-7-2022 761063395757 swatyhigopisetty@yahoo.com
10 K. ARUN BABU Lecturer M.Sc Computer Science 8-3-2021 389067396839 arunkarumuru@gmail.com
11 B. RADHIKA Lecturer M.Com Commerce 10-5-2021 897335793224 radhikabepanapalli@gmail.com
12 VISWANADHUNI RAMESH Lecturer M.Com Commerce 10-5-2021 967290161775 viswanadhuniramesh@gmail.com
13 P. PARIMALA JYOTHI Lecturer M.Sc Chemistry 2-1-2022 788369699386 parimala.chinnari@gmail.com
14 P. AARONU Lecturer M.Sc Zoolagy 8-3-2021 814922319125 swarun307@gmail.com
15 V. KATYAYANI Lecturer M.Sc Chemistry 7-1-2018 850489307075 katyayini.purna@gmail.com
16 A. ANIL KUMAR Lecturer M.Sc Chemistry 8-2-2010 910586475881 anilkumaralaparthi6@gmail.com
17 M. SAMBASIVA RAO Lecturer M.Com Commerce 9-10-2021 618146023944 emmessar999@gmail.com
18 S. VIJAYA BABU Lecturer M.A Economics 8-3-2021 402997226695 vijaybabu.eco@gmail.com
19 P. V. RAMANA RAO Lecturer M.A,Med Political Science 8-3-2021 323368101373 ramanaraov76@gmail.com
20 Y. RAMA KRISHNA Lecturer M.Sc,B.Ed Botany 8-3-2021 897170270734 ramakrishna1967@gmail.com
21 V. BUJJI Lecturer M.A,B.Ed English 8-3-2021 420336888642 bujjivampugalla88@gmail.com
22 M. VANAJA Lecturer M.Com,B.Ed Commerce 10-5-2021 541809653097 madiravanaja@gmail.com
23 Dr. E. SHEELA Lecturer Ph.D Commerce 2-7-2022 343396368503 epurisheela1986@gmail.com
24 S. DURGADEVI Lecturer M.Sc Mathematics 2-7-2022 248109394813 seelamdurgadevi888@gmail.com
25 K. LAKSHMI TIRUPATAMMA Lecturer M.Sc Chemistry 2-7-2022 297072348412 kondurulakshmi003@gmail.com
26 N. VIJAYA BHASKAR Lecturer MBA Commerce 2-7-2022 851853668022 namburuvijay@gmail.com
27 P. SUBRAMANYAM Lecturer M.Sc,M.Phil Physics 8-3-2021 872376391355 psnphysics600@gmail.com
28 Dr. N. ANJANEYULU Lecturer M.Com.Ph.D Commerce 3-5-2022 892079223948 anjaneyulu2107@gmail.com
29 Dr. N. SUGUNA Lecturer M.Sc.Ph.D Chemistry 8-3-2021 371110134862 suguna.nannapaneni@gmail.com
30 P. VIJAYA LAKSHMI Lecturer M.Sc Chemistry 3-5-2022 533482898781 vijayalakshmi_pvn@yahoo.co.in
31 P. NALINI KUMARI Lecturer M.Sc Botany 3-5-2022 668746151679 nalinisai41@gmail.com
32 T. SUBBARAO Lecturer M.A Political Science 3-5-2022 299924156180 tallurisubbarao1949@gmail.com
33 Dr. N. DURGA BHAVANI Lecturer M.A.Ph.D English 3-5-2022 717437985857 bhavani1910@gmail.com
34 S. NIRANJAN RAO Lecturer B.Sc,M.P.Ed,NIS Physical Education 11-24-2022 908856603812 pdsnr1961@gmail.com
35 B. VANAJA Lecturer M.A History 3-21-2022 316285513767 vanaja.medathoti@gmail.com
36 B. SAI BABU P.D M.A,M.P.Ed Physical Education 1-23-2022 943380206370 vsaibabu7@gmail.com
37 GADDIPATI SUNEETHA Lecturer M.Com Commerce 3-21-2022 948730501153 gaddipatisuneetha@gmail.com