ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Time Table

 

ICT CLASS ROOM TIME TABLE
(2019-20)

 

DAY

1

2

3

4

5

6

MONDAY

ENG-
IKR

 

PHYS-KAR

ENG-
BJR

COM-
MV

 

TUESDAY

MATH-AGR

TEL-
GVL

CHEM-NBB

ENG-
MSR

 

 

WEDNESDAY

CHEM-MS

ECO-
DG

ZOOL-SMBN

 

 

HIS-
NS

THURSDAY

 

COM-VKV

TEL-
LRB

POL-
AMS

 

 

FRIDAY

COM-
GS

BOT-
ML

PHY-
KS

MATH-DMR

ENG-
PSR

 

SATERDAY

COMP-KDR

CHEM-KSR

ENG-
ES

TEL-
KVP