ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Transport & Parking

 

Most of the students of VSR&NVR College are from nearby villages. Some students come to college by bicycle and, those, who can afford come by motor bikes.   A number of buses ply from different places and most of them stop at the college.  As it is cheaper to come by bus, students do not prefer any other transportation.

 

PARKING AREA

SI.
NO

  DETAILS

Dimesions
(in feet)

Plinth Area
 (in.sq.ft)

Purpose for which it is used

1

PARKING AREA

153x153

23400

PARKING