ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


about us

Vision & Mission

VISION

Vision of the institution is to produce competent, committed, socially responsible, human resources by unfolding ‘the perfection already in man’. The vision is in tune with its motto ‘Aathmanam Vijaniyath’ which means ‘Know Thyself’. Roof Pyramid of the college partly helps in translating the vision into reality.

 

MISSION

The mission of the institution is to liberate youth from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, by offering quality and value based education.

  • To cater to the higher educational needs of this area in general and of the weaker sections in particular so that access and equity are provided.
  • To raise the social status of women by encouraging women’s education and equal participation.
  • To develop community orientation, social responsibility, organizational ability, leadership qualities etc.,
  • To instill scientific zeal and develop skilled human resource to meet contemporary challenges.
  • To facilitate young learners with opportunities to hone their ethics and leadership potential.

The vision and mission of the institution is a reflection of the national policies of higher education, in moulding human resources to meet contemporary challenges.