ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Academics

Admissions Procedure

Admissions

Every year, in the April - July period, students are admitted to the Intermediate / Under Graduate / Post Graduate programmes. The admission process is simple and transparent.

ELIGIBILITY:

  1. Intermediate: S.S.C., C.B.S.C., I.C.S.E. or any other equivalent course.
  2. Under-graduate: Intermediate, 10+2 or any other equivalent course.
  3. Postgraduate: Bachelor’s degrees in the relevant subject with minimum pass percentage as stipulated by the University.
  4. Applications are issued in the college office as soon as the results of the qualifying examination are announced. Application forms can also be downloaded from the college website.
  5. The filled application form together with necessary enclosures (clear and complete instructions are given in the form) must reach the college office within fifteen days of announcement of results.
  6. If the application is found to be satisfactory, the applicant will be contacted within a few days to attend an interview accompanied by a parent.
  7. If selected, admission is confirmed on payment of full admission fee.
  8. Admission to the PG programmes is made on the basis of the Common Entrance Examination (ANUCET) conducted by the affiliated University.

 

SCHOLARSHIPS

Three categories of scholarships are extended to students from the government of Andhra Pradesh, the government of India and merit scholarships.

(a) Government of Andhra Pradesh

For SC students whose family income is less than Rs 200000/-
For ST/BC/EBC/DW minority students whose family income is less than Rs.100000/-
Website: www.epass.cgg.gov.in : for SC/ST/EBC/DW students
www.apsmfc.com : for minority students.

(b) Government of India

For minority students whose family income is less than Rs.200000/-
Website: www.apsmfc.com :

(c) Merit Scholarships.

Students securing highest marks in Intermediate are eligible for this scholarship.
For minority students whose family income is less than Rs.200000/-
Website: www.bieap.gov.in The Social Welfare Department may be contacted for further information:


Merit Prizes

Prizes are awarded to the best student in each combination of Inter, Degree and PG courses. The best undergraduate student in each combination is awarded a prize after completion of her course.

Memorial Prizes

The Memorial prizes are instituted by the donors, well wishers, and retired and present staff members. More than 15 Memorial prizes are awarded to the students who show excellent performance in various subjects every year.

Appreciation

The students are encouraged to participate in various inter collegiate academic activities / competitions and sports meet at different levels. They are given consideration in attendance and certificate of appreciation.