ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Amenities

 

LABORATORIES

Physics, Chemistry, Botany, Zoology, & Computers labs are very Spacious & Well equipped Laboratories for Science Students

 

Physics

Chemistry

Botany

Zoology

Computer

 

English Lab
 
 

 

ICT Class Rooms

 

 

GIRLS WAITING ROOM

 

LIBRARY

As Library is the heart of institution, it is being given priority since its inception in 1951. It is a well established and well ventilated library, which has been acclaimed as one of the best libraries in Andhra Pradesh. The foundation stone was laid by the Ex. President Sri V.V.Giri.

 

 

SP RAGLAND MEMORIAL CONFERENCE HALL

 

 

 

Dr. CHITTEMMA SUBBAREDDY KALA MANDIRAM (Auditorium)

VSR & NVR College is one of the biggest colleges in Andhra Pradesh. It has an AUDITORIUM renovated by the Alumni Association of VSR&NVR with the financial support of Dr. CHITTEMMA, an NRI from USA. It is renamed DR. CHITTEMMA and SUBBA REDDY KALAMANDIRAM and it can accommodate 1000 people.

 

HOSTELS

There are two Hostel Buildings within the college premises, which provide the inmates with very congenial atmosphere

 

CANTEEN

This College Has specious and well equipped Canteen it provides Healthy food to satisfy the food needs and also provides necessary items to the Hostel Students.

 

COLLEGE STORES

All Books, Records & Stationary Items are available to the students on all working days.

 

FITNESS CENTER

A well equipped fitness centre is place that houses exercise equipment for the purpose of Physical fitness. The GYMNASIUM, which takes care of the physical fitness of the students, has been there for the last three decades.