ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


IQAC

IQAC Minutes 2018-19

 

Date

Agenda

Resolution/ organized

04-06-18

Correspondent & Principal  reviewed results & addressed the staff

Discussion of Action Plan

FDP for teaching & Nonteaching on 5th

Orientation program for the 2nd & 3rd year students for a week from 6th June.

Promotion of quality culture

 

Plan of Action accepted

organized on 5th
.
conducted from 6th to12th  

11-06-18

 Visits of NAAC Peer Team Committee & Autonomous Committee

As their arrival cannot be anticipated, IQAC instructed the staff to get ready with all the documents.

06-07-18

Two-Day workshop on Basics in computers to nonteaching  staff

Internal academic audit s in view of NAAC Pee Team visit

Orientation Program to 1st semester students

Dept of Computers organized on 11th & 12th July.

Conducted  from 20th to 22nd July 
Organized by CE  9n 04-07-18 & 17th & 18th July by the librarian

16-07-18

IQAC meeting with the staff members

The staff members concerned accepted to submit their reports before the end of July.

03-08-18

One-Day FDP/Workshop on Utilization of
e- Resources by Library Science

Two Day Workshop on Web Designing
by the Dept of Computer Science

Mock Peer Team visit
PPTS by the Principal
PPT by the IQAC coordinator
PPT by Heads, Librarian & Physical Director

Parents & Alumni Meet

Mock Peer Team visit to all the depts.

Organized on 10th August

 

Organized on 17th & 18th h August

 

All the PPTs were presented before the Mock Peer Team. The Team okayed them and offered a few suggestions.

Was organized on 24th August.

The task was completed on
25th & 26th August.

03-09-18

 

Felicitation to Dr. D. Madhusudan Rao, selected to receive Best Teacher Award from the Govt. of AP.

NAAC Peer Team Visit

Organized by the Management, Alumni & IQAC

 

Visited on 19th & 20th Sept

22-09-18

Review of NAAC Peer Team Visit
Autonomous Inspection Committee’s visit

As per the report of the members everything went on well.
Visited on 24th & 25th Sept.

16-10-18

Completion of syllabus

Library Week Celebrations

Agreed to take extra classes

Celebrated from 14th to 21st Nov.

19-11-18

Workshop on Entrepreneurship &IPR

 

National Seminar by IQAC

 

 

Outreach programs

Workshop on Entrepreneurship & IPR was organized on13th December

One-Day National Seminar on” Recent Trends in Students Anti-Social Behaviour Implications For The Future of Education” by IQAC on 19th December.

Sharing & Caring by the dept. of English.

07-12-18

One-Day Workshop by the Dept of English

 

One-Day Workshop by the Dept of Telugu

 

Three Day Workshop by WDC

One Day Workshop on Importance of English in the Global Village on 22-01-19.

One Day workshop on Redesigning of Courses on 23.01.2019

Three-Day Workshop on “Health Hygiene and Entrepreneurship” from 5th to 7th Feb 2019.

07-01-19

College Day celebrations

Workshop by the Dept of Physics

 

Workshop by the Dept of Chemistry

 

National Seminar by the Dept of English

 

Celebrations of International Women’s Day

Celebrated  on 28-01-19

Workshop on “Physics of Materials” was organized on 08-02-19.

One-Day Workshop on “Green Chemistry” was organized on 11-02-19.

Organized a One-Day National Seminar on “Skill Development – Need of The Hour” on 14-02-19.

Conducted on 08-03-19 by WDC