ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Academics

PG Syllabus

S.N0

2017 -18 Batch

2018 -19 Batch

2019 -20 Batch
   

1

I SEM

I SEM

I SEM

   

2

II SEM

II SEM

II SEM

   

3

III SEM

III SEM

III SEM

   

4

IV SEM

IV SEM

IV SEM