ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Constitution of the Examination Cell

 

The VSR & NVR College, Tenali, applied for autonomy on  date    on the directions of the College Development Council, Acharya Nagarjuna University, Guntur. On date, a UGC Committee visited the college to study various feasibility aspects and infrastructure facilities available in the college. On date, the Executive Council of Acharya Nagarjuna University, Guntur resolved and approved the conferment of Autonomy to VSR & NVR College, Tenali. The Government of Andhra Pradesh issued orders in G.O.Ms.No.85 dated granting autonomy to the college Autonomy status was conferred on VSR & NVR College, Tenali with effect from the academic year


On DATE, in the first meeting of the Executive Committee of the College, it was decided to establish the Examination Cell for the conduct of examinations and evaluation of the students of the college. A panel of names is proposed for the appointment of the Controller and Additional Controllers of Examinations by the Staff Council of the college. The list is placed before the Executive Committee of the college for selection. After the selection is made by the Executive Committee, the Principal appoints the Controller and Additional Controller of Examinations.