ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


RTI Act

Implementation of the Right to Information Act, 2005 in the College


The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) has been enacted by the Parliament and has come into force from 15 June 2005. This act provides for right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. All colleges established by law made by Parliament or by State Legislature or by notification by the appropriate Government or owned, controlled or substantially financed directly or indirectly by funds provided by the Government shall come within the meaning of a public authority under this Act.

Section 4 (1) (B) XVI
THE NAMES, DESIGNATIONS AND OTHER PARTICULARS OF PUBLIC INFORMATION OFFICERS.
In terms of section 5 (1) of the Right to Information Act, 2005 the College has designated the following officers as

S. No

Name of the Office/Administrative unit & Address

Officer Designated

Name & Designation

Contact No

e-mail id

1

VSR & NVR College, Tenali

Appellate
authority

Sri S. Niranjana Rao
Principal

8374344566

principal.vsrnvr@gmail.com

2

Public
Information
Officer

Dr. K. Ankama Rao
Lecturer in Physics

9440015140

araokonda@gmail.com

3

Asst. Public Information
Officer

Sri A. Narasimha
Attender

9949710678

ajmeeranarsimha@gmail.com