ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


COURSES/ PROGRAMS OFFERED FOR THE YEAR 2021-2022

 

 

S No

PROGRAMS/Course

Medium

1

History, Politics& Economics

Telugu

2

History, politics, special english

Telugu

3

Mathematics, physics & Chemistry

English

4

Mathematics, physics & Chemistry

Telugu

5

Botany, zoology chemistry

English

6

Botany, zoology chemistry

Telugu

7

Mathematics, physics & Computer science

English

8

Mathematics, Statistics, computer science

English

9

Commerce computers

English

10

Commerce general

English

11

Commerce general

Telugu

12

NCC as an Elective Subject

English

13

Tally

English

14

Mathematical Ability

English

15

Yoga & Meditation

Telugu

16

Communication Skills

English

17

Time Management

English

18

Basics in English Grammar

English

 

SANCTIONED STRENGTH, ADMITTED STUDENTS & THEIR COMMUNITIES


COURSE

ADMITTED

SACTIONED

SC

ST

BC

Ph

M

O

1ST BA HEP

22

60

12

2

6

0

1

1

1 BA HP ENG

23

60

2

1

5

0

-

1

1 BCOM TM

30

60

19

-

08

0

 

3

1 BCOM EM

35

60

24

1

10

0

 

 

1 BCOM COMP

39

60

24

1

10

0

 

4

1 BSC MPC EM

33

48

16

15

-

0

2

 

1 BSC CBZ EM

06

48

3

1

0

 

2

1BSC MPCSC

36

48

11

17

6

0

2

 

1 BSC MSTSC 

14

24

11

0

2

1

2nd  B.A HEP

45

60

2

28

8

0

 

 

2nd  B.A HPE

13

60

0

8

4

0

 

 

2nd B.com E.M

13

60

3

21

8

0

 

 

2nd B.com T.M

36

60

1

6

3

0

 

 

2nd B.com T.M

0

60

0

0

0

0

 

 

2ndBcom comp

21

60

0

11

7

0

 

 

2ndB.sc M.P.C E.M

42

48

0

11

22

0

 

 

2ndB.sc M.P.C T.M

5

48

0

0

2

0

 

 

2nd B.sc C.B.Z  E.M

25

48

2

13

7

0

 

 

2nd B.sc C.B.Z  T.M

0

48

0

0

0

0

 

 

2ndBscMpcsc

40

48

1

22

11

0

 

 

3rd    B.A HEP

47

60

2

22

12

0

 

 

3rd   B.A HPE

38

60

2

21

10

0

 

 

3rd B.com E.M

40

60

4

15

7

0

 

 

3rd B.com T.M

58

60

9

22

14

0

 

 

3rd B.com T.M

0

60

0

0

0

0

 

 

3rd B.sc M.P.C E.M

47

48

0

21

17

0

 

 

3rd B.sc M.P.C T.M

13

48

1

9

3

0

 

 

3rd B.sc C.B.Z  T.M

0

48

0

0

0

0

 

 

3rd B.sc C.B.Z  E.M

22

48

0

16

3

0

 

 

3rdBscMpcsc

45

48

2

14

13

0

 

 

Total

881

1704

47

437

252

0