ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


Teaching Staff

 

 

S. No

Department

Name of the Faculty

Qualification

Designation

Aided/Un-aided/
Part-time/Guest

 

 

Sri. S. NIRANJANA RAO

 M.P.Ed., SLET

Principal (FAC)

Aided

1

English

Dr. I. KESAVA RAO

M.A., M.Ed., Ph.D.,

Assoc. Professor

Aided

2

Smt. M. SUDHA RANI

M.A. B.Ed., M.Phil.,

Assoc. Professor

Aided

3

Smt. N. SHARMILA RANI

M.A.

Asst. Professor

Aided

4

Smt. B. JHANSI RANI

M.A.

Asst. Professor

Aided

5

Sri. P. SRINIVASA RAO

M.A.

Asst. Professor

Aided

6

Smt. A. SUBHASHINI

M.A.

Asst. Professor

Aided

7

Smt. E. SUNEETHA

M.A., M.Phil., SLET

Asst. Professor

Aided

8

Dr. N.SURYA KUMARI

M.A., Ph.D.,

Assoc. Professor

Guest

10

Telugu

Smt. K.V. PADMAVATHI DEVI

M.A., UGC NET

Asst. Professor

Aided

11

Dr. G. VENKAT LAL

M.A., M.Phil., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

12

Dr. L. RAJEEV BABU

M.A., M.Phil., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

13

Dr. C. BALA KRISHNA

M.A., M.Phil., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

14

Economics

Sri. D. GANGAIAH

M.A., B.Ed., APSET

Asst. Professor

Aided

15

Political Science

Sri. A. MUNISANKARA SWAMY

M.A., M.Phil.,

Assoc. Professor

Aided

16

Sri. Md. AZGAR ALI

M.A.,

Assoc. Professor

Retired on
31-08-2018

17

History

Sri. G. NAGESWARA SASTRY

M.A.,

Assoc. Professor

PT

18

Commerce

Dr. V. KRUPAVANI

M.Com., B.Ed., M.Phil., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

19

Dr. G. SOWJANYA

M.Com., M.Phil., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

20

Smt. M. VELANGANNI

M.Com., MBA, APSET

Asst. Professor

Aided

21

Smt. Sk. SHAMSHAD BEGAM

M.Com,

Asst. Professor

Un-aided

22

Sri. M. SAMBASIVA RAO

M.Com,

Assoc. Professor

Retired on
30-04-2019

23

Mathematics

Dr. A. GANGADHARA RAO

M.Sc., M.Phil., Ph.D.,

Assoc. Professor

Aided

24

Dr .D. MADHUSUDANA RAO

M.Sc., M.Phil., Ph.D., DOM

Assoc. Professor

Aided

25

Sri K. RAMESH

M.Sc.,

Lecturer

PT

26

Physics

Dr. B. SUBBA RAO

M.Sc., Ph.D.,

Assoc. Professor

Aided

27

Dr. K. ANKAMA RAO

M.Sc., M.Phil., Ph.D.,

Assoc. Professor

Aided

28

Sri. K. V. RAGHAVA RAO

M.Sc.,

Assoc. Professor

Aided

29

Dr. K. SURESH

M.Sc., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

30

Sri. D. V. SOMAIAH SASTRY

M.Sc.,

Assoc. Professor

Retired on
30-04-2018

31

Dr. N.V.POORNACHANDRA RAO

M.Sc., Ph.D.,

Assoc. Professor

Guest

32

Chemistry (UG)

DR. N. BUJJI BABU

M.Sc., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

33

DR. K. SHOBHA RANI

M.Sc., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

34

DR. M. SULOCHANA

M.Sc., Ph.D.,

Asst. Professor

Aided

35

N. SUGUNA

M.Sc., M.Phil., Ph.D.,

Asst. Professor

Guest

36

Chemistry (PG)

A. ANIL KUMAR

M.Sc., B.Ed.,

Asst. Professor

Un-aided

37

K.S. KALYANI

M.Sc.,

Asst. Professor

Un-aided

38

K. SAILAJA

M.Sc. , B.Ed.,

Asst. Professor

PT

39

V. KATYAINI

M.Sc.,

Asst. Professor

PT

40

Botany

Smt. R.E.S. MAHA LAKSHMI

M.Sc., B.Ed.,

Asst. Professor

PT

41

Zoology

Dr. L. CYRIL ARUN KUMAR

M.Sc., M.Phil., Ph.D.,

Assoc. Professor

Aided

42

Library Science

Smt. M. SRI VANI

M.Li.Sc., M.Phil.,

Asst. Professor

Aided

43

Physical Education

Sri. S. NIRANJANA RAO

 M.P.Ed., SLET

Assoc. Professor

Aided

44

Computer Science

Sri. K. DHANARAJU

M.C.A., B.Ed.,

Asst. Professor

PT

45

Smt. Sk. ANISHA BEGAM

M.Sc., (Comp)

Asst. Professor

PT