ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


e-Content

 

e-Content developed by our teachers

 

Name of the Teacher

Name of the Module

Date of
launching
e-content

Link

Dr I Kesava Rao

International Phonetic
Alphabet

18/06/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1MD0g6DsVfYjeDc-ztLbJ2FAiOHObbZEL/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Sri P Srinivasa Rao

Tenses

20/06/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1OP1pkHLvPXB8Vsl0mQ3-tbm1kYRUjyF5/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Mrs E Suneetha

Soft Skills

22/06/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1QfFeqbwXGQtiAeehknrXl9dmK6Dk4nHp/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Dr L Rajeev Babu

Vrutha Padyalu –
 Lakshana samanvayam

25/06/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1XdItJ2yi1JAajkB5P30fTnZhLObBnZvx/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Dr A Gangadhar Rao

Ring Theory and Vector
Calculus

10/07/2019

https://drive.google.com/file/d/1X1YBAsAKj6zHvAfccvbsf4E9MQyViJVg/view?usp=sharing

Dr D Madhusudan Rao

Sequences

13/07/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1MD0g6DsVfYjeDc-ztLbJ2FAiOHObbZEL/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Dr K Ankama Rao

Combination of simple
harmonic vibrations

23/07/2019

https://drive.google.com/file/d/1u1cY2Xyamb9QjeqhfoQA18qPx49olnM9/view?usp=sharing

Dr K Suresh

Atomic Structure

26/07/2019

https://drive.google.com/file/d/1EsDA7zKrdbInSBhkxKDYjSetQbHNj6kg/view?usp=sharing

Dr N Bujji Babu

 Photochemistry

30/07/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1QdHWsrsCXd266LiDk00RwA7NAKhAYh9P/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Dr M Sulochana

Types of Organic reactions

07/08/2019

https://docs.google.com/presentation/d/19Sg7INVYivsENhYkkrNmH5cyr5_7KtN5/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Dr G Sowjanya

Market Structures

14/08/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1TFxQzltFwKfCQ0z93aqI5_XpiIDL9c-M/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Sri A M Swamy

Democracy

05/09/2019

https://docs.google.com/presentation/d/110kuMT-oJQH3OYou3QVuEwS1tQRbjy3G/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true

Sri D Gangaiah

Agriculture

13/09/2019

https://docs.google.com/presentation/d/1S7KfW0P0xFLZdncPrTo1U21SQTFgHMo7/edit?usp=sharing&ouid=111148629283104447501&rtpof=true&sd=true