ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


 

Correspondent Message Continuation .......

 

Creation of effective, efficient and visually pleasing website is an asset and holds the attention of the audience. Plenty of useful content may be on the website but if it is dumped, it can neither hold the attention nor foster the trust of the audience.  It should be the most aesthetically pleasing and user-friendly website. A successful website design for higher education must serve prospective students, current students, professors, parents and community members. Web design is important  and should be able to impress the audience and keep them spell bound till  the completion. Website should  engage audience, hold their attention, direct them through the stages of the website and finally encourage them to contact the institution.