ఆత్మానం విజానియాత్ | Know Thyself | స్వేచ్ఛ నా ఊపిరి - సమత నా ప్రాణం | కుల, మత ప్రసక్తి లేని ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ మన ద్యేయం | స్వయం పోషకత్వానికి అనువైన విద్యా విధానం ఉండాలి | నైతిక శక్తిని కోల్పోయిన జాతి మననేరదు


MAINTENANCECOMMITTEE

 

Convener

  Sri K Ajay Babu

DeptofStatistics

Members

Smt Jaya Lakshmi
Miss Kiranmayi

DeptofMathematics

Sri M Babu Rao

DeptofPhysics

Si A Anil Kumar
Smt V Katyaini

DeptofChemistry

Smt Ravi Kumari

DeptofTelugu

Sri V Ramesh
Smt B Radhika
Smt Padma Latha

DeptofCommerce

Smt B Vanaja

Library&InformationScience

Smt G Lakshmi Swathi

DeptofComputerScience

SriMS Helen Rao

DeptofPolitics

Smt Ch Peda Jyothi

DeptofEconomics

Mrs Sri Devi

DeptofEnglish

SriM.Satish

NTS

K.Vamsi Krishna  3rd MPC
Y.Bhargavi  3rd CBZ

 Student members

 

Our Eco-friendly Institution is situated in about five acres of land which has well designedthreestoried buildings. Well–equippedlaboratories,well-ventilatedclassrooms, sprawling playgrounds, indoor stadium, multi gym spacious and user -friendlylibrarywithstudentsupportservicessuchasXerox,computerswithWi-Fiandinternetandsuggestion box, digitallibrary,e-classrooms, seminar halls,cafeteria, hostelsforgirls  andboys,  waiting roomforgirls  and boys and what all is required for students.

The institution functions in an ideal democratic set up.A number of statutory andnon-statutory bodies are constituted with certain procedures and policies.

Management looks after the maintenance of the infrastructure. If the repairs are oflesser magnitude, Student Amenities Committee takes care ofthem. Sri A Anil Kumar, Sri M Ram Babutake care of the laboratories and if any need ofrepairs arises bring it tothe notice of the Managementt hrough the Principal.Sri K Ajay Babu&Smt G Lakshmi Swathi take care of computers.

Library maintenance islooked afterbytheLibrarian andthe Library Committee and in case of any need, it will be presented before the Principal.